Regulamin

Regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną.

Rozdział I

Postanowienia ogólne, definicje i specyfikacja techniczna

§ 1
 1. Niniejszy regulamin określa zasady detalicznej sprzedaży wysyłkowej Towarów przez Sklep internetowy Ribbley.pl przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz zasady korzystania ze Sklepu i Serwisu dostępnych pod adresem sieciowym www.ribbley.pl, a także z oferowanych za pośrednictwem Serwisu usług świadczonych drogą elektroniczną.
 2. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 nr 144 poz. 1204 ze zm.).
 3. Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie w Serwisie w sposób umożliwiający jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie, a w szczególności zapoznanie się z nim przed złożeniem Zamówienia.
 4. Regulamin nie ma zastosowania w stosunku do świadczenia usług za pośrednictwem Serwisu przez osoby trzecie, które ponoszą w tym zakresie pełną odpowiedzialność, chyba, że dokonano odmiennego zastrzeżenia w treści regulaminów szczegółowych takich usług.
§ 2
 1. Sprzedawcą Towarów, operatorem Sklepu i właścicielem Serwisu, a także usługodawcą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, jest Bartosz Krawczyk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Unique Jolanta Krawczyk z siedzibą w Dąbrowie Górniczej (42-523) przy ulicy Przelotowej 200, wpisany dnia 27.11.2017 r. do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez Ministra Gospodarki, posługujący się numerami: NIP 6291325536 i REGON 277035423.
 2. Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Serwisu następujące Usługi elektroniczne:
  1. prowadzenie Kont użytkownika umożliwiających Użytkownikom Konta składanie Zamówień na Towary oferowane przez Sklep oraz zarządzanie swoimi Zamówieniami,
  2. Newsletter, będący okresowym biuletynem informacyjnym stanowiącym zamówioną informację handlową, wydawanym przez Sprzedawcę w postaci elektronicznej
§ 3
 1. Ilekroć w Regulaminie używa się wymienionych poniżej terminów należy przez nie rozumieć:
  1. Regulamin - niniejszy regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną wraz z kompletem załączników,
  2. Kodeks cywilny - ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U.1964 nr 16 poz. 93 ze zm.),
  3. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. 2002 nr 144 poz. 1204 z późn. zm.),
  4. Prawo telekomunikacyjne - ustawę z dnia 21 lipca 2000 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2001 nr 73 poz. 852 z późn. zm.),
  5. Ustawa o ochronie danych osobowych. - ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm.),
  6. Ustawa o prawach konsumenta. - ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827),
  7. Sprzedawca - Unique Jolanta Krawczyk z siedzibą w Dąbrowie Górniczej (42-523) przy ulicy Przelotowej 200, wpisany dnia 01.03.2016 r. do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez Ministra Gospodarki, posługujący się numerami: NIP 6291325536 i REGON 277035423,
  8. Sklep - sklep internetowy Sprzedawcy zlokalizowany pod adresem sieciowym www.Ribbley.pl, za pośrednictwem którego Zamawiający może złożyć Zamówienie
  9. Serwis - system stron internetowych Sklepu będący elektroniczną platformą przeznaczoną do składania i przyjmowania Zamówień oraz zawierania Umów sprzedaży na odległość, a także do prezentacji Oferty handlowej Sprzedawcy,
  10. Usługi elektroniczne - usługi Serwisu świadczone drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
  11. Użytkownik - każdą osobę korzystającą z Serwisu w sposób niezmierzający do złożenia Zamówienia oraz niewymagający rejestracji i logowania do Serwisu,
  12. Formularz rejestracyjny - formularz będący odrębną częścią Serwisu lub częścią Formularza zamówienia, wypełniany przy rejestracji i służący do założenia Konta w Serwisie,
  13. Użytkownik Konta - korzystającą z Serwisu osobę fizyczną, a także osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która dokonała rejestracji w Serwisie i posiada w nim aktywne Konto użytkownika,
  14. Konto - zbiór zasobów i ustawień utworzonych w ramach Serwisu dla Użytkownika Konta, służących składaniu Zamówień i zarządzaniu nimi przez Zamawiającego,
  15. Zamawiający - osobę fizyczną, której przepisy szczególne przyznają przynajmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, a także osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, zamawiającą w Sklepie Towary za pośrednictwem Serwisu,
  16. Konsument - Zamawiającego jako osobę fizyczną, która zamawia Towary wyłącznie na własny użytek niezwiązany bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową tej osoby,
  17. Towary - towary prezentowane w Serwisie i oferowane w sprzedaży przez Sklep, a także towary objęte Zamówieniem oraz stanowiące w przypadkach określonych Regulaminem przedmiot Umowy sprzedaży oraz przedmiot dostawy.
  18. Cena - cenę detaliczną Towaru umieszczoną obok informacji o Towarze, nieuwzględniającą opłat za pakowanie, wysyłkę, dostawę i płatność przy odbiorze, wyrażoną w złotych polskich i w wartości brutto wraz z podatkiem od towarów i usług (VAT),
  19. Koszyk - element Serwisu, wirtualny koszyk na Towary przeznaczony do umieszczania w nim Towarów wybranych w celu ich zakupu podczas przeglądania Oferty handlowej Sklepu zamieszczonej w Serwisie,
  20. Formularz zamówienia - formularz pozwalający przetworzyć dane z Koszyka na treść Zamówienia z obowiązkiem zapłaty, będący częścią Serwisu, wypełniany przez Zamawiającego w celu złożenia Zamówienia na Towary,
  21. Zamówienie - oświadczenie woli Zamawiającego zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i ilość zamawianych Towarów, złożone z obowiązkiem zapłaty na zasadach określonych Regulaminem za pośrednictwem Serwisu wraz z wymaganymi Regulaminem oświadczeniami Zamawiającego,
  22. Umowa sprzedaży - umowę sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, której przedmiot stanowią Towary objęte Zamówieniem, zawartą na odległość pomiędzy Sprzedawcą a Zamawiającym z wykorzystaniem Serwisu,
  23. System - system teleinformatyczny jako zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu Prawa telekomunikacyjnego,
  24. Środki komunikacji elektronicznej - rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną,
  25. Adres elektroniczny - oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiającego porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej,
  26. Baza Danych - zbiór niezależnych danych o Towarach oraz innych materiałów i elementów zgromadzonych, przechowywanych i porządkowanych elektronicznie w ramach Serwisu oraz udostępnianych poprzez Serwis indywidualnie w sposób elektroniczny, jako zbiór wymagający istotnego, co do jakości lub ilości, nakładu inwestycyjnego Sprzedawcy w celu jego sporządzenia, weryfikacji i prezentacji zawartości.
  27. Siła wyższa - zdarzenie zewnętrzne, niezależne od Stron, nieoczekiwane oraz niemożliwe do uniknięcia lub zapobieżenia mu (np. strajki, wojny, rozruchy, zamieszki społeczne, powodzie, pożary, trąby powietrzne, etc.),
 2. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o odstąpieniu od Umowy sprzedaży oraz zwrocie Towaru do Sprzedawcy, adresem właściwym do kierowania oświadczeń i przesyłek zawierających zwroty jest adres siedziby Sprzedawcy wskazany w ust. 1 pkt g. tego paragrafu, chyba, że w drodze indywidualnych ustaleń z Zamawiającym Sprzedawca wskazał adres alternatywny.
§ 4
 1. Serwis jest systemem stron internetowych umieszczonych na serwerze sieciowym, opartym na publicznie dostępnych i otwartych standardach, stanowiących zbiór dokumentów statycznych i dynamicznych, zawierających Bazy Danych, pliki graficzne, skrypty oraz inne elementy zbioru połączone wzajemnymi relacjami.
 2. W celu prawidłowego korzystania z Serwisu wymagany jest po stronie Użytkownika komputer lub podobnie działające urządzenie, stacjonarne lub mobilne, zaopatrzone w połączenie z siecią Internet i wyposażone w przeglądarkę internetową z włączona obsługą plików cookies oraz skryptów języka javascript umożliwiającą prawidłowe wyświetlanie dokumentów HTML Serwisu i aktywne konto poczty elektronicznej zgodne z protokołem POP3/SMTP.
 3. Sprzedawca nie jest dostawcą usługi internetu ani dostawcą innych publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne. Zamawiający powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, za pomocą, którego możliwe jest dokonanie Zamówienia.

Rozdział II

Ogólne warunki korzystania z Usług elektronicznych

§ 5
 1. W ramach Serwisu Sprzedawca zobowiązuje się do świadczenia Usługi elektronicznej w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Sprzedawca, w zakresie dostępnej mu infrastruktury Serwisu, podejmuje działania w celu zapewnienia bezpieczeństwa przesyłu komunikatów i danych oraz wdraża środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych Usług elektronicznych, w szczególności środki służące ochronie danych transakcyjnych oraz ochronie danych osobowych.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania technicznego sposobu realizacji Usługi elektronicznej, stosownie do zakresu i warunków wynikających z posiadanych uprawnień, a także odpowiednio do posiadanych możliwości technicznych, bez pogarszania jej jakości, a także bez wpływu na zakres praw i obowiązków stron.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do czasowego, całkowitego lub częściowego ograniczenia dostępu do Serwisu w celu jego ulepszenia, przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników
§ 6
 1. Newsletter jest okresowym i bezpłatnym biuletynem informacyjnym stanowiącym zamówioną informację handlową, wydawanym przez Sprzedawcę w formie elektronicznej i kolportowanym do jego subskrybentów przy pomocy poczty elektronicznej.
 2. Usługa Newslettera jest dostępna dla każdego Użytkownika w drodze subskrypcji.
 3. Subskrypcja polega na zapisaniu się Użytkownika na listę odbiorców Newslettera poprzez wpisanie poprawnego adresu poczty elektronicznej Użytkownika w oknie formularza Newslettera dostępnego na stronach Serwisu. Użytkownik konta może dokonać subskrypcji przez zalogowanie się na swoje Konto i wybór stosownej opcji w sekcji „dane konta”. Osoba składająca zamówienie może dokonać subskrypcji wybierając stosowną opcję dostępną w Formularzu zamówienia.
 4. Po subskrybowaniu Newslettera do subskrybenta wysyłana jest na adres poczty elektronicznej wiadomość z linkiem aktywacyjnym. Aktywacja Newslettera następuje wyłącznie przez subskrybenta poprzez kliknięcie w link aktywacyjny. Zignorowanie wiadomości z linkiem aktywacyjnym spowoduje brak aktywacji usługi.
 5. Aktywując Newsletter subskrybent potwierdza poprawność podanego adresu poczty elektronicznej i wolę korzystania z usługi.
 6. Sprzedawca może ustanawiać na rzecz subskrybentów Newslettera wszelkiego rodzaju korzyści, np. zniżki i rabaty na Towary oferowane w Sklepie. Informacje o korzyściach płynących z aktywowania usługi Newslettera Sprzedawca publikuje w Serwisie.
§ 7
 1. Każda osoba korzystająca z Serwisu zobowiązana jest w szczególności do:
  1. korzystania z Serwisu i Usług elektronicznych w sposób:
   • nie zakłócający ich funkcjonowania,
   • zgodny z przepisami prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami
  2. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie nie zamówionej informacji handlowej, podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie informacji nie przeznaczonych dla tej osoby,
  3. niedostarczania i nie przekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa.
 2. Każdy Użytkownik Konta lub Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę o każdym przypadku naruszenia jego praw, jak również o jakimkolwiek zauważonym przypadku naruszenia zasad przewidzianych niniejszym Regulaminem.

Rozdział III

Informacja handlowa, Ceny

§ 8
 1. Informacje o Towarach zawarte na stronach Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, lecz są zaproszeniem do zawarcia Umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego,
 2. Sprzedający oświadcza, że Towary sprzedawane za pośrednictwem Sklepu są fabrycznie nowe oraz posiadają wszelkie atesty, certyfikaty lub świadectwa, jeśli są wymagane obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Promocje i wyprzedaże Towarów Sprzedawca może ustanowić i zakończyć w każdym czasie, a także zmienić w każdym czasie warunki trwających promocji lub wyprzedaży, przy czym zmiany takie nie wywołują skutków w Umowach zawartych przed wprowadzeniem zmian.
§ 9
 1. Ceną wiążącą strony Umowy sprzedaży jest Cena widniejąca przy Towarze podana na stronie Sklepu w chwili składania Zamówienia. Cena Towaru objętego Zamówieniem nie ulega zmianie przez cały okres związania Umową sprzedaży, niezależnie od zmiany Cen tych Towarów w Sklepie.
 2. Publikowane w Sklepie Ceny nie zawierają kosztów pakowania, wysyłki i dostawy oraz opłaty za płatność przy odbiorze (pobranie). Informacja na temat całkowitej wartości Zamówienia wraz z wszystkimi kosztami dodatkowymi, wynikającymi z dokonanych przez Zamawiającego wyborów sposobu płatności i dostawy, prezentowana jest Zamawiającemu w podsumowaniu Formularza zamówienia przed jego zatwierdzeniem i wysłaniem Zamówienia do Systemu Sklepu.

Rozdział IV

Rejestracja i utworzenie Konta w Serwisie

§ 10
 1. Rejestracja w Serwisie nie jest obowiązkowa. Sprzedawca umożliwia składanie Zamówień za pośrednictwem Serwisu bez uprzedniej rejestracji i utworzenia Konta.
 2. Bezpłatna rejestracja w Serwisie następuje poprzez wypełnienie i wysłanie Formularza rejestracyjnego, w którym osoba dokonująca rejestracji zobowiązana jest podać wymagane tym formularzem dane oraz oświadczyć, że zapoznała się Regulaminem i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, a także ustanowić hasło do Konta, po czym Sprzedawca utworzy w Serwisie dla Użytkownika unikalne Konto o nazwie będącej podanym przy rejestracji loginem. Użytkownik Konta ma możliwość zmiany w każdym czasie adresu poczty elektronicznej będącego loginem utworzonego dla niego Konta.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy utworzenia Konta, a także do usunięcia, Konta już utworzonego, jeśli podane przy rejestracji dane okażą się błędne, fałszywe lub danymi osoby trzeciej.

Rozdział V

Umowy o świadczenie Usługi elektronicznej

§ 11
 1. Umowa o świadczenie usługi Konto użytkownika zostaje zawarta z chwilą przesłania do Systemu wypełnionego Formularza rejestracyjnego.
 2. Umowa o świadczenie usługi Newsletter zostaje zawarta z chwilą aktywowania tej usługi przez jej subskrybenta w sposób określony w § 6 ust. 4 Regulaminu.
 3. Umowy wskazane w ust. 1 i 2 zawierane są na czas nieoznaczony.
§ 12
 1. Każda ze Stron, zachowując 7 dniowy okres wypowiedzenia, może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przed rozwiązaniem tej umowy przez drugą stronę.
 2. Użytkownik Konta rozwiązuje umowę o świadczenie usługi Konto użytkownika poprzez złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia i dyspozycji usunięcia Konta.
 3. Sprzedawca rozwiązuje umowę o świadczenie usługi Konto użytkownika poprzez złożenie Użytkownikowi Konta stosownego oświadczenia na przypisany do Konta adres poczty elektronicznej.
 4. Subskrybent Newslettera rozwiązuje umowę o świadczenie usługi Newsletter klikając stosowny link znajdujący się w każdym przesłanym biuletynie Newslettera lub składając Sprzedawcy stosowne oświadczenie i dyspozycję dezaktywacji usługi. Rozwiązanie umowy jest równoznaczne z usunięciem adresu poczty elektronicznej subskrybenta z listy wysyłkowej Sprzedawcy.
 5. Użytkownik Konta lub subskrybent Newslettera będący Konsumentem może od Umowy o świadczenie Usługi elektronicznej odstąpić bez podania przyczyn składając Sprzedawcy stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni liczonym od dnia zawarcia umowy.
§ 13
 1. Sprzedawca może rozwiązać umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną w trybie natychmiastowym, w przypadku korzystania przez drugą stronę z usługi w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu, przepisem prawa lub dobrym obyczajem, jeżeli wezwanie do zaprzestania naruszeń okaże się nieskuteczne.

Rozdział VI

Składanie i przyjmowanie Zamówień za pośrednictwem Serwisu

§ 14
 1. Zamówienia za pośrednictwem Systemu można składać przez całą dobę 7 dni w tygodniu, za wyjątkiem mogących mieć miejsce okresowych konserwacji i aktualizacji Systemu, podczas których System jest wyłączony.
 2. Sprzedawca prowadzi sprzedaż wysyłkową na terenie Polski oraz krajów członkowskich Unii Europejskiej a System Sklepu nie umożliwia składania Zamówień, w których adresem dostawy Towarów miałby być adres położony poza granicami UE.
 3. Zamawiający, w celu złożenia Zamówienia, winien wybrać na stronach Sklepu i dodać do Koszyka interesujące go Towary oraz określić ich zamawianą ilość. Do chwili przetworzenia danych z Koszyka na treść Zamówienia zawartość Koszyka może być modyfikowana przez Zamawiającego.
 4. Złożenie Zamówienia na Towary następuje poprzez prawidłowe wypełnienie wymaganych pól Formularza zamówienia przez Zamawiającego wraz z zawartymi na tym formularzu oświadczeniami, a następnie jego zatwierdzenie i wysłanie do Systemu.
 5. Zamawiający składając Zamówienie oznacza swój wybór w zakresie sposobu zapłaty i sposobu odbioru lub dostawy Towarów.
 6. Złożenie Zamówienia jest równoznaczne z zobowiązaniem się Zamawiającego do terminowej zapłaty za Towary oraz do terminowego odbioru przesyłki z zamówionymi Towarami.
§ 15
 1. Sprzedawca uzależnia przyjęcie Zamówienia do realizacji od złożenia wraz z Zamówieniem przez Zamawiającego oświadczenia, że zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania oraz że wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w związku z zawarciem i wykonaniem Umowy sprzedaży.
 2. W przypadku, gdy Zamawiający nie jest Konsumentem, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do uzależnienia realizacji Zamówienia od wpłaty zaliczki.
 3. W przypadku złożenia Zamówienia z płatnością za pobraniem Sprzedawca zastrzega sobie prawo do kontaktu telefonicznego z Zamawiającym oraz do weryfikacji Zamówienia i załączonych do niego oświadczeń oraz danych Zamawiającego.
 4. Sprzedawca przyjmując Zamówienie do realizacji wysyła na adres poczty elektronicznej Zamawiającego informację o przyjęciu Zamówienia do realizacji, stanowiącą jednocześnie potwierdzenie zawarcia Umowy sprzedaży, według kryteriów takiej informacji określonych w art. 12 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta.
§ 16
 1. Sprzedawca odmówi przyjęcia do realizacji Zamówienia
  1. zawierającego dane niekompletne lub nieczytelne w stopniu uniemożliwiającym jego realizację lub identyfikację Zamawiającego,
  2. z płatnością za pobraniem w przypadku, gdy próby kontaktu z Zamawiającym podjęte przez Sprzedawcę w celu zweryfikowania Zamówienia okażą się bezskuteczne,
  3. z płatnością za pobraniem w przypadku, gdy Zamawiający nie wywiązał się z Umowy sprzedaży zawartej do jego wcześniejszego Zamówienia,
  4. gdy podane w Zamówieniu dane Zamawiającego lub jego oświadczenia wymagane Regulaminem wzbudzą w zakresie ich prawdziwości i rzetelności nie dające się usunąć wątpliwości Sprzedawcy.

Rozdział VII

Umowa sprzedaży

§ 17
 1. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę w sposób opisany w § 15 ust. 4 Regulaminu, a jej integralną częścią jest ten Regulamin.
 2. Umowy sprzedaży zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 3. Miejscem zawarcia Umowy sprzedaży jest adres siedziby Sprzedawcy.
 4. Przedmiotem Umowy sprzedaży jest sprzedaż Towarów objętych przyjętym do realizacji Zamówieniem.
 5. Miejscem spełnienia świadczenia przez Sprzedawcę jest wskazany przez Zamawiającego adres dostawy zamówionych Towarów.
§ 18
 1. Umowa sprzedaży zawierana jest o świadczenie jednorazowe, przy czym każde z Zamówień przyjętych do realizacji stanowi podstawę do zawarcia odrębnej Umowy sprzedaży.
 2. Umowa sprzedaży zawierana jest na czas oznaczony terminem zrealizowania Zamówienia przez Sprzedawcę, określonym na stronie zamówionego Towaru i potwierdzonym Zamawiającemu w informacji, o której mowa w § 15 ust. 4 Regulaminu.
 3. Umowa sprzedaży wygasa z chwilą spełnienia przez Strony świadczeń, do których się zobowiązały Umową sprzedaży lub ulega rozwiązaniu w przypadkach i na zasadach określonych Regulaminem.
 4. Na żądanie Zamawiającego Sprzedawca jest obowiązany wyjaśnić znaczenie poszczególnych postanowień Umowy sprzedaży.

Rozdział VIII

Realizacja Zamówień, płatności, dostawa i odbiór

§ 19
 1. Zamawiający składając Zamówienie ma do wyboru następujące sposoby płatności za zamówione Towary:
  1. zapłata kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym z wykorzystaniem systemu płatności elektronicznych będącego udostępnianą przez Serwis usługą operatora zewnętrznego,
  2. zapłata tradycyjnym przelewem bankowym dokonywanym po złożeniu Zamówienia,
  3. zapłata należnej Sprzedawcy kwoty za tzw. pobraniem w chwili doręczenia przesyłki z zamówionymi Towarami.
 2. Zapłata w sposób określony w ust. 1 pkt. a. i b. następuje na numer rachunku bankowego Sprzedawcy wygenerowany w danych Zamówienia po jego złożeniu i przekazany Zamawiającemu wraz z informacją, o której mowa w § 15 ust. 4 Regulaminu.
 3. Za dzień zapłaty uważa się:
  1. dzień wpływu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy - w przypadku płatności przelewem,
  2. dzień pozytywnego wyniku autoryzacji - w przypadku płatności kartą kredytową lub przelewem elektronicznym za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych,
  3. dzień odbioru zamówionych Towarów - w przypadku płatności za pobraniem,
 4. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić cenę końcową, będącą wynikową ceny zakupu Towarów powiększoną o koszty transportu oraz koszty innych usług, które Zamawiający nabędzie wraz z Towarem. Suma wszystkich kwot do zapłaty jest widoczna dla Zamawiającego w widoku panelu realizacji Zamówienia po dokonaniu wyboru w zakresie sposobów dostawy i płatności przed zatwierdzeniem i wysłaniem Zamówienia.
 5. Zawarcie transakcji sprzedaży Sprzedawca dokumentuje dokumentem sprzedaży wystawianym na dane Zamawiającego podane w Zamówieniu w takiej pisowni jak zostały przez Zamawiającego do Zamówienia wpisane. Dokument sprzedaży wysyłany jest Zamawiającemu w pliku elektronicznym (PDF) na wskazany adres poczty elektronicznej Zamawiającego, a na wyraźnie złożone Sprzedawcy życzenie dodatkowo dołączana jest w formie papierowej do przesyłki z zamówionymi Towarami.
 6. Sprzedawca może odstąpić od zawartej Umowy sprzedaży po upływie 14 dni od jej zawarcia w przypadku braku zapłaty za złożone Zamówienie w sytuacji, gdy Zamawiający składając Zamówienie zadeklarował zapłatę przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.
§ 20

W przypadku, gdy Zamawiający nie jest Konsumentem, Sprzedawca zastrzega sobie prawo własności Towarów do momentu zapłaty Ceny.

§ 21
 1. Wysyłka Towarów realizowana jest na położony w granicach Unii Europejskiej adres wskazany w Zamówieniu przez Zamawiającego.
 2. Zamawiający przy składaniu Zamówienia na Towary ma możliwość wyboru następujących sposobów dostawy:
  1. za pośrednictwem wybranej przez Zamawiającego firmy kurierskiej,
  2. za pośrednictwem sieci paczkomatów InPost.
  3. za pośrednictwem Poczty Polskiej.
 3. Koszty przesyłki i pakowania uzależnione są od gabarytów i wagi przesyłki oraz wybranych sposobów dostawy i płatności. Koszty te widoczne są dla Zamawiającego w podsumowaniu Zamówienia przed jego złożeniem. Informacja o łącznych kosztach dostawy zawarta jest również w informacji, o której mowa w § 15 ust. 4 Regulaminu.
§ 22
 1. W przypadku płatności za pobraniem bieg terminu realizacji Zamówienia liczony jest od dnia następującego po dniu zawarcia Umowy sprzedaży, w pozostałych przypadkach od dnia następującego po dniu zapłaty za Zamówienie w rozumieniu § 19 ust. 3 pkt a. i b. Regulaminu.
 2. Termin realizacji Zamówienia oznacza termin, w którym Sprzedawca wysyła Towary na adres dostawy wskazany przez Zamawiającego. Czas trwania dostawy od jej wysyłki do dnia dostarczenia zależy między innymi od odległości i rodzaju przesyłki. Dostawa przesyłek paczkowanych na terenie Polski trwa zwykle od 1 do 3 dni roboczych, dostawa poza granice Polski od 2 do 5 dni.
 3. Termin realizacji Zamówienia obejmującego Towary o różnym czasie realizacji określany jest na podstawie czasu realizacji Towaru o najdłuższym terminie. Wysyłka Towarów w tym przypadku następuje w dniu skompletowania całego Zamówienia.
 4. W przypadku sprzedaży promocyjnej lub wyprzedaży, gdzie do sprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba Towarów, realizacja Zamówień następuje według kolejności ich składania i opłacenia aż do wyczerpania partii Towarów objętych sprzedażą promocyjną lub wyprzedażą.
 5. Do wysyłanej przesyłki Sprzedawca dołącza dokument sprzedaży w formie papierowej, jeżeli Zamawiający uprzednio skierował do Sprzedawcy takie życzenie zgodnie z § 19 ust. 5 Regulaminu.
 6. W razie wystąpienia braku Towaru objętego realizowanym Zamówieniem i uzasadnionego prawdopodobieństwa, że Sprzedawca nie będzie w stanie dostarczyć Zamawiającemu tego Towaru przed upływem terminu realizacji Zamówienia, Sprzedawca niezwłocznie informuje o tym Zamawiającego na jego adres poczty elektronicznej podany w Zamówieniu. Zamawiającemu przysługuje w tym przypadku prawo do rezygnacji z Zamówienia w całości i odstąpienia od Umowy ze zwrotem od Sprzedawcy wpłaconej dotychczas sumy pieniężnej w całości, albo do rezygnacji z niedostępnego Towaru lub do jego zamiany na inny dostępny Towar o zbliżonych właściwościach i cenie. W przypadku rezygnacji z niedostępnego Towaru, za który Zamawiający dokonał już zapłaty, Sprzedawca zwróci Zamawiającemu kwotę pieniężną odpowiadającą cenie niedostępnego Towaru.
§ 23
 1. W momencie przyjęcia przesyłki z Towarami Zamawiający zobowiązany jest potwierdzić jej odbiór. Od tej pory Towar staje się własnością Zamawiającego.
 2. Przy odbiorze przesyłki Zamawiający winien sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie, a także, w opcji dostawy ze sprawdzeniem zawartości przesyłki, sprawdzić czy zawartość przesyłki jest zgodna z treścią Zamówienia i załączoną do przesyłki specyfikacją jej zawartości.
 3. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki lub niezgodności jej zawartości w chwili odbioru przesyłki Zamawiający winien domagać się sporządzenia przez dostawcę stosownego protokółu szkody (druk protokołu zobowiązany jest posiadać dostawca) z wyszczególnieniem wszystkich wad, uszkodzeń i braków, po czym niezwłocznie zawiadomić o zaistniałej sytuacji Sprzedawcę (telefonicznie lub poczta elektroniczną).
 4. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki lub niezgodności jej zawartości po odebraniu przesyłki odbiorca, zgodnie z przepisami ustawy Prawo przewozowe, w terminie 7 dni od dnia odbioru przesyłki może zgłosić do dostawcy żądanie sporządzenia stosownego protokółu szkody.
 5. W przypadku niepodjęcia przesyłki przez Zamawiającego kosztami zwrotu przesyłki i jej ewentualnej ponownej wysyłki zostanie obciążony Zamawiający, za wyjątkiem przypadków, gdy Zamawiającym jest Konsument a do podjęcia pierwszej przesyłki nie doszło w wyniku zdarzeń losowych lub przypadków niezawinionych przez Konsumenta lub, za które Konsument nie ponosi odpowiedzialności.
§ 24

Po zrealizowaniu Zamówienia, Sprzedawca w ramach realizacji Umowy sprzedaży może przesłać Zamawiającemu na jego adres poczty elektronicznej zaproszenie do wypełnienia ankiety w celu zbadania jego opinii o przeprowadzonej transakcji. Zamawiający nie jest zobowiązany do wypełnienia ankiety.

Rozdział IX

Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży przez Konsumenta

§ 25
 1. Z zastrzeżeniem postanowień § 29 Regulaminu, Zamawiający będący Konsumentem może od Umowy sprzedaży odstąpić bez podania przyczyn składając Sprzedawcy stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni liczonym od dnia objęcia w posiadanie przez Konsumenta, lub wskazaną przez niego Sprzedawcy osobę trzecią inną niż przewoźnik, Towaru objętego Zamówieniem. Do zachowania tego terminu wystarczy przed jego upływem wysłanie oświadczenia na adres Sprzedawcy podany w § 3 ust. 2 Regulaminu. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 2. W razie odstąpienia Konsumenta Umowę sprzedaży uważa się za niezawartą.
 3. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
§ 26
 1. W przypadku odstąpienia Konsumenta od Umowy sprzedaży zwrot Towarów objętych w posiadanie w wyniku wykonania Umowy sprzedaży przez Sprzedawcę, winien nastąpić niezwłocznie w ślad za złożonym Sprzedawcy oświadczeniem o odstąpieniu, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument od umowy odstąpił. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
 2. Sprzedawca nie prowadzi osobistego odbioru od Konsumenta Towarów zwracanych w wyniku odstąpienia od Umowy sprzedaży. Konsument winien dokonać zwrotu na adres Sprzedawcy podany w § 3 ust. 2 Regulaminu.
 3. Zwracane Towary wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami powinny zostać opakowane w sposób zapewniający bezpieczny i niepowodujący uszkodzeń Towarów transport. Koszt odesłania Towarów ponosi Konsument.
§ 27

Konsumentowi, który przed wykonaniem prawa odstąpienia dokonał jakichkolwiek przedpłat lub uiścił cenę Towarów objętych Umową sprzedaży i odstąpił od tej umowy przed jej wykonaniem przez Sprzedawcę, Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu, dokona zwrotu wszystkich wniesionych przez Konsumenta płatności.

§28
 1. Konsumentowi, który przed wykonaniem prawa odstąpienia dokonał jakichkolwiek przedpłat lub uiścił cenę Towarów objętych Umową sprzedaży i odstąpił od tej umowy będąc już w posiadaniu Towarów objętych umową lub po ich wysłaniu przez Sprzedawcę na adres dostawy wskazany przez Konsumenta, przysługuje od Sprzedawcy zwrot wszystkich wniesionych przez Konsumenta płatności z uwzględnieniem postanowień kolejnych ustępów niniejszego paragrafu.
 2. Sprzedawca po otrzymaniu od Konsumenta przesyłki ze zwracanymi Towarami oraz po dokonaniu oceny stanu tych towarów dokona zwrotu wniesionych przez Konsumenta płatności, w tym kosztów doręczenia Konsumentowi zamówionych towarów w kwocie odpowiadającej najtańszemu zwykłemu sposobowi dostawy oferowanemu w Sklepie przez Sprzedawcę.
 3. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 4. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru, co oznacza, że Konsument ma prawo zbadać charakter, cechy i funkcjonowanie Towaru w taki sposób, w jaki mógłby to uczynić w sklepie stacjonarnym. W przypadku, gdy zwrócony Towar nosił będzie znamiona użytkowania go w sposób wykraczający poza opisany wyżej Sprzedawca obciąży Konsumenta dodatkowymi kosztami w związku ze zmniejszeniem wartości zwróconego Towaru.
§ 29

Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi między innymi w w odniesieniu do Umów sprzedaży, których przedmiotem są Towary:

 1. nieprefabrykowane, wyprodukowane według specyfikacji Konsumenta lub służące zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 2. które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

Pełny katalog wyłączeń prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość reguluje art. 38 ustawy o prawach konsumenta.

Rozdział X

Rękojmia Sprzedawcy, reklamacje rzeczy sprzedanej

§ 30
 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 2. Zakres odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu rękojmi regulują przepisy art. 556 do art. 576 Kodeksu cywilnego.
§ 31

Jeżeli nie zachodzą upoważniające Zamawiającego do zwrotu Towaru przypadki odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu rękojmi, Zamawiający niebędący Konsumentem może zwrócić zakupiony Towar jedynie za zgodą Sprzedawcy, na swój koszt, i tylko wtedy, gdy zwracany Towar jest nieużywany w fabrycznie zamkniętym opakowaniu. W takim wypadku Sprzedawca zastrzega sobie prawo do potrącenia z kwoty podlegającej zwrotowi wszystkich kosztów obsługi Zamówienia i transakcji.

§ 32
 1. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną Zamawiający ma prawo wnoszenia reklamacji z tytułu rękojmi w zakresie i na zasadach określonych przepisami Kodeksu cywilnego.
 2. Reklamacje należy składać w formie pisemnej na adres Sprzedawcy podany w § 3 ust. 2 Regulaminu z dopiskiem na kopercie „Reklamacja” lub pocztą elektroniczną na publikowany w Serwisie adres poczty elektronicznej Sklepu (zakładka „kontakt”) w tytule wiadomości wpisując „Reklamacja”.
 3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać, co najmniej następujące dane:
  1. oznaczenie Zamawiającego (imię, nazwisko, adres do doręczeń, adres poczty elektronicznej),
  2. numer Umowy sprzedaży lub Zamówienia,
  3. określenie Towaru, którego reklamacja dotyczy,
  4. okoliczności uzasadniające reklamację,
  5. określenie żądań Zamawiającego w związku ze składaną reklamacją.
 4. Wraz ze zgłoszeniem reklamacyjnym Zamawiający winien przesłać Sprzedawcy objęty reklamacją Towar wraz z dokumentem sprzedaży lub innym dowodem potwierdzającym zakup reklamowanego Towaru u Sprzedawcy.
 5. Sprzedawca rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od daty jej złożenia. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Zamawiający zostanie poinformowany przez Sprzedawcę listownie lub pocztą elektroniczną. Odmowa uznania reklamacji wymaga uzasadnienia.
 6. Jeżeli składającym reklamację jest Konsument, w przypadku odmowy uznania reklamacji, Sprzedawca zamieszcza w odpowiedzi wskazówki dla Konsumenta o przysługujących mu prawach dochodzenia roszczeń w sytuacji, gdy nie zgadza się ze stanowiskiem Sprzedawcy.
§ 33

Różnice pomiędzy wyglądem Towaru prezentowanego w Sklepie a wyglądem Towaru dostarczonego do Zamawiającego wynikające wyłącznie z indywidualnych ustawień sprzętu komputerowego użytego przez Zamawiającego podczas składania Zamówienia (np. odcień koloru towaru, proporcje towaru, itp.), nie stanowią podstawy do reklamacji zakupionego Towaru.

Rozdział XI

Reklamacje dotyczące funkcjonowania Sklepu i Usług elektronicznych

§ 34
 1. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu i Usług elektronicznych w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie nieprawidłowości, jakie zostały zgłoszone do Sprzedawcy.
 2. O wszelkich nieprawidłowościach, usterkach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu i Usług elektronicznych należy niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę pocztą elektroniczną na publikowany w Serwisie adres Sklepu.
 3. Uprawnienie w zakresie złożenia reklamacji, o którym mowa w tym paragrafie, przysługuje Użytkownikowi Konta lub Zamawiającemu, a także subskrybentowi usługi Newslettera tylko i wyłącznie w zakresie nieprawidłowości, usterek lub przerw w funkcjonowaniu Sklepu i Usług elektronicznych.
 4. Prawo do złożenia reklamacji przysługuje w terminie jednego miesiąca kalendarzowego licząc od dnia, w którym doszło do nieprawidłowości w funkcjonowaniu Sklepu lub Usług elektronicznych. Reklamację złożoną po upływie tego terminu pozostawia się bez rozpoznania.
 5. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać oznaczenie osoby składającej reklamację (imię, nazwisko, adres do doręczeń, adres poczty elektronicznej), datę wystąpienia nieprawidłowości w funkcjonowaniu Sklepu lub Usługi elektronicznej oraz opis tych nieprawidłowości.
 6. Prawidłowo złożona reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sprzedawcę w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty jej złożenia. Za datę złożenia reklamacji uznaje się datę wpływu reklamacji do Sprzedawcy. O wynikach rozpatrzenia reklamacji Sprzedawca niezwłocznie poinformuje osobę składająca reklamację.

Rozdział XII

Odpowiedzialność

§ 35

Brak wykonania świadczenia którejkolwiek ze Stron z powodu wystąpienia Siły wyższej lub zdarzenia losowego niezależnego od Strony nie stanowi podstawy dla wysuwania roszczeń o jakiekolwiek odszkodowania lub kary umowne, chyba że Strona, której siła wyższa lub zdarzenie losowe dotyczy zaniedbała niezwłocznego, po uzyskaniu stosownych możliwości, zawiadomienia drugiej Strony o wystąpieniu takich okoliczności.

§ 36
 1. Zamawiający ponosi pełną odpowiedzialność za podanie podczas rejestracji lub składania Zamówienia niekompletnych lub nieprawdziwych danych, w szczególności za podanie danych nieistniejących lub należących do innej osoby.
 2. Zamawiający ponosi odpowiedzialność wobec Sprzedawcy do wysokości szkody wyrządzonej działaniem sprzecznym z prawem, Regulaminem lub dobrymi obyczajami, w szczególności za składanie Zamówienia w sposób nierzetelny i w złej wierze, składanie fikcyjnych Zamówień oraz podawanie danych osobowych innych osób jako własnych.
 3. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za działania osób trzecich składających Zamówienia z upoważnienia Zamawiającego lub na jego zlecenie.
 4. Użytkownik konta, który udostępnia osobom trzecim dane dostępu do Konta działa wyłącznie na własne ryzyko i odpowiedzialność.
§ 37

Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego wyłącznie za rzeczywistą szkodę wyrządzoną niewykonaniem lub zawinionym wadliwym wykonaniem Umowy.

§ 38
 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu Serwisu wynikłe z awarii lub przypadków wadliwego funkcjonowania Systemów będących poza wpływem Sprzedawcy, oraz za problemy bądź ograniczenia techniczne oprogramowania i sprzętu Zamawiającego oraz skutki działania programów destrukcyjnych (np. wirusów) w infrastrukturze informatycznej Zamawiającego.
 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za sprzeczne z przeznaczeniem, lub prawem, wykorzystanie sprzedanych Zamawiającemu Towarów, w szczególności za odsprzedaż, redystrybucję, odstąpienie lub udostępnienie osobom, dla których Towar nie jest przeznaczony, np. osobom nieletnim.
 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania z Serwisu przez Zamawiającego w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, postanowieniami Regulaminu lub przyjętymi w tym zakresie zwyczajami.
 4. W przypadku podania przez Zamawiającego błędnego lub niedokładnego adresu dostawy przesyłki, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie tej przesyłki lub opóźnienie w jej dostarczeniu.

Rozdział XIII

Ochrona danych osobowych

§ 39
 1. Sprzedawca nie przetwarza danych osobowych Użytkowników do chwili dokonania rejestracji w Serwisie lub złożenia Zamówienia. Zasady ochrony przez Sprzedawcę prywatności Użytkowników określa Klauzula ochrony prywatności publikowana w Serwisie i stanowiąca Załącznik nr 2 do Regulaminu.
 2. Przetwarzanie danych osobowych osób fizycznych odbywa się na podstawie art. 23 ustawy o ochronie danych osobowych i może dotyczyć wyłącznie danych podanych dobrowolnie niezbędnych do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania Umowy oraz w celu wystawienia dokumentów sprzedaży. Zakres i rodzaj tych danych określa Sprzedawca.
 3. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca, który jako administrator tych danych dba o ich bezpieczeństwo oraz zapewnia osobom udostępniającym swoje dane realizację uprawnień wynikających z art. 32 ust. 6 ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Sprzedawca oświadcza, że dane osobowe są przetwarzane z zachowaniem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, spełniających wymagania prawa, a ponadto zbiór danych osobowych administrowany przez Sprzedawcę został zgłoszony do rejestracji w urzędzie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 5. Sprzedawca nie udostępnia zgromadzonych danych osobowych podmiotom trzecim bez zgody osoby udostępniającej swoje dane, za wyjątkiem sytuacji przewidzianych przepisami prawa, w tym przepisami branżowymi regulującymi działalność firm kurierskich, firm świadczących usługi pocztowe oraz firmy będącej operatorem elektronicznego systemu płatności dostępnego w Serwisie.
 6. Po wykonaniu Umowy Sprzedawca nie będzie przetwarzał danych osobowych, za wyjątkiem danych dopuszczonych do przetwarzania na podstawie przepisów prawa lub Umowy oraz danych, które są niezbędne do rozliczeń i dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu płatności za zakupione Towary i koszty ich dostaw.
§ 40
 1. Sprzedawca nie wykorzystuje zgromadzonych danych osobowych do przesyłania niezamówionych informacji handlowych.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wysyłania na adres elektroniczny Użytkownika Konta, Zamawiającego lub subskrybenta usługi Newslettera komunikatów technicznych, prawnych i transakcyjnych związanych z realizacją Usług elektronicznych, Zamówień i wykonywaniem Umów.
 3. Sprzedawca jest zobowiązany do otrzymania zgody Użytkownika Konta lub Zamawiającego na wysyłanie drogą elektroniczną informacji handlowych na podany adres elektroniczny Użytkownika Konta lub Zamawiającego. Informację handlową uważa się za zamówioną, jeżeli Użytkownik Konta lub Zamawiający wyraził zgodę na otrzymywanie takiej informacji przy rejestracji Konta, lub w terminie późniejszym, i udostępnił w tym celu identyfikujący go adres elektroniczny.
 4. Sprzedawca zobowiązuje się do nie wysyłania treści o charakterze bezprawnym w rozumieniu art. 8 ust.1 pkt 3b ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 5. Użytkownik Konta lub Zamawiający może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania informacji handlowych od Sprzedawcy.
§ 41
 1. Informacje niezbędne do dokonania płatności poprzez system płatności elektronicznych podawane przez Zamawiającego w trakcie opłacania Zamówienia są przesyłane za pośrednictwem i w ramach zewnętrznej infrastruktury operatora systemu płatności używającej zabezpieczeń technicznych transmisji i jej danych.
 2. Sprzedawca nie posiada dostępu do numerów kart kredytowych ani kodów CVV i CV2 płatności realizowanych przez Zamawiających poprzez system płatności elektronicznych.

Rozdział XIV

Prawa własności intelektualnej

§ 42
 1. Wszystkie prezentowane w Serwisie towary i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli, w związku, z czym Sprzedawca informuje, że Serwis zawiera lub wykorzystuje dobra chronione prawem autorskim, znaki towarowe oraz inne oryginalne materiały.
 2. Użytkownicy Serwisu upoważnieni są do nieodpłatnego korzystania z treści Serwisu poprzez wyświetlenie jej na ekranie monitora i zapis na dysku komputera wyłącznie w celach użytku osobistego. Wszelkie inne formy wykorzystania treści Serwisu bez uprzedniej pisemnej zgody uprawnionego podmiotu są zabronione.
§ 43
 1. Wszelkie prawa do Serwisu i prezentowanych w nim Treści oraz do Bazy Danych przysługują Sprzedawcy. Przyjęty w Serwisie układ prezentowania Treści oraz design stanowią samoistny przedmiot ochrony prawnej i autorskiej.
 2. Udostępnione w Serwisie dane z Bazy Danych nie mogą być wykorzystywane w sposób niezgodny z prawem, dobrymi obyczajami oraz zasadami współżycia społecznego oraz nie mogą służyć do stworzenia innej bazy danych lub włączenia do innej bazy danych oraz innego publicznego rozpowszechniania bez uprzedniej zgody Sprzedawcy wyrażonej na piśmie.
§ 44

Wszystkie zastrzeżenia określone w tym rozdziale dla Serwisu i prezentowanych w nim Treści stosuje się odpowiednio do Treści usługi Newslettera.

Rozdział XV

Postanowienia końcowe

§ 45
 1. Regulamin podlega prawu polskiemu. We wszelkich sprawach nie uregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy:
  1. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827),
  2. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,
  3. ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
  4. ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (tekst jedn. z dnia 17 maja 2006 r. - Dz.U. Nr 90, poz. 631)
§ 46
 1. Spory wynikające z zawartej Umowy winny być rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze porozumienia się Stron i osiągnięcia ugody pozasądowej, a w przypadku, gdy osiągnięcie ugody nie jest możliwe lub jedna ze stron zechce poddać bez zwłoki rozstrzygnięcie sporu przez sąd powszechny, spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem rozstrzygane będą przez sądy powszechne według właściwości zgodnej z przepisami ustawy Kodeks postępowania cywilnego, zaś spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Zamawiającym niebędącym Konsumentem rozstrzygane będą przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 2. W przypadku, gdy stroną Umowy jest Konsument, Strony za obopólną zgodą mogą poddać rozstrzygnięcie sporu przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki działający przy wojewódzkich inspektoratach Państwowej Inspekcji Handlowej.
§ 47
 1. Sprzedawca uprawniony jest do zmiany Regulaminu podyktowanej ważnymi przyczynami. Wprowadzone zmiany stają się skuteczne po upływie 14 dni od ich ogłoszenia w Serwisie z zastrzeżeniem, że zmiany Regulaminu nie będą skuteczne wobec Umów zawartych przed datą obowiązywania zmian, Umowy te podlegają postanowieniom Regulaminu obowiązującym w chwili ich zawarcia.
 2. Wraz z ogłoszeniem w Serwisie zmian Regulaminu Sprzedawca zobowiązany jest poinformować dotychczasowych Użytkowników konta o zmianie Regulaminu poprzez wysłanie stosownej informacji oraz linku do treści nowego Regulaminu na wskazany przy rejestracji lub w zamówieniu adres poczty elektronicznej W przypadku Użytkowników Konta będą oni związani postanowieniami nowego Regulaminu pod warunkiem, że nie wypowiedzą Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od dnia opublikowania zmian Regulaminu.
 3. Żadne z postanowień Regulaminu nie ma na celu naruszenia praw drugiej strony Umowy. Uznanie poszczególnych postanowień Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego Regulaminu.
§ 48

Sprzedawca informuje, że opłata za połączenie telefoniczne ze Sprzedawcą jest uzależniona od cennika operatora telekomunikacyjnego, z którego sieci realizowane jest połączenie ze Sprzedawcą.

§ 49

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1. lutego 2017 roku.

Załączniki do Regulaminu
Załącznik nr 1 - Formularz odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość:
pobierz w formacie   word  lub   pdf
Załącznik nr 2 - Polityka prywatności:
Kliknij tutaj aby przeczytać politykę prywatności.
Portfel na zamówienie za 0 zł dostępny jest tylko dla uczestników konkursu "Ribbley rozdaje portfele"
Regulamin konkursu https://www.facebook.com/notes/ribbley/regulamin-ribbley-rozdaje-portfele/1519916024734887/
© 2017 Unique, ul Przelotowa 200, 42-523, Dąbrowa Górnicza, tel.: +48 604 554 292, e-mail: sklep@ribbley.pl